Datenschutz-Bestimmungen

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest XPLO sp z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Wschodnia 23 85-779 Bydgoszcz) wpisaną do KRS pod numerem 0000462473; NIP 5542921124, REGON 341428142, adres poczty elektronicznej: [email protected] -zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usługdrogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://pokrycia-dachowe-sklep.pl/dla-klienta/regulamin.html
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
   1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą(Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
   2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnieniaroszczeń z nimi związanych. 
  2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
   1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
   2. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.
   3. K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: ul. Zagnańska 61; 25-528 Kielce), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000326471.
   4. DHL Express (Poland) Sp. z o.o.(adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000047237.
   5. DPD Polska Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368.
   6. FEDEX EXPRESS Polska Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Krucza 16/22; 00-526 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000037973.
   7. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Tęczowa 10; 62-052 Głuchowo), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005009.
   8. InPost Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000255841.
   9. SIÓDEMKA S.A. (adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905.
   10. TNT EXPRESS WORLDWIDE Poland Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Wirażowa 35; 02-158 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 00010017387.
   11. Rhenus Logistics S.A. (adres siedziby: ul. Pańska 73; 00-834 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000071960.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Dodatkowo dla klientów instytucjonalnych administrator przetwarza takie dane jak: NIP oraz nazwę firmy/instytucji.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2.3 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
  5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
 3. Podstawa przetwarzania danych
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowylub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne dopodjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.2). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany okonieczności akceptacji Regulaminu.
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
   1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności zazasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się zpolityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
   2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.